Individualno osiguranje lica

Individualno osiguranje lica

Ovo osiguranje je namenjeno svim licima od 14 do 75 godina. Naša polisa Vam obezbeđuje potpunu zaštitu bez obzira kada se i gde nezgoda dogodi.

Ukoliko nastupi osigurani slučaj u zavisnosti od preuzetih rizika isplaćujemo Vama ili korisniku koga navedete:

  • Celu osiguranu sumu za slučaj smrti usled nezgode ili potpunog invaliditeta,
  • Procenat od osigurane sume ugovorene za invaliditet, koji odgovara procentu delimičnog invaliditeta prema priloženoj lekarskoj dokumentaciji,
  • Ugovoreni iznos dnevne naknade za svaki dan privremene nesposobnosti za rad, a koja je nastala usled nesrećnog slučaja,
  • Troškove lečenja, ako je osiguraniku usled nesrećnog slučaja bila potrebna lekarska pomoć i ako je imao troškove lečenja.

Smrt usled nezgode

Invaliditet 100 %

Troškovi lečenja

Godišnja premija

250.000,00

500.000,00

60.000,00

2.000,00

*cene su informativnog karaktera

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate.

Opšti uslovi za osiguranje nezgode

Dopunski uslovi paušalno osiguranje

Tabela invaliditeta

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.