Classic program

Classic program Wiener Städtische osiguranja je mešovito osiguranje života, koje Vam pruža istovremeno i mogućnost štednje za budućnost, i životno osiguranje u slučaju smrti, kako biste bili sigurni da će u neželjenoj situaciji članovi Vaše porodice biti zbrinuti. 

Classic programom štedite novac za zrelije godine i stvarate kapital sa kojim ćete se osećati sigurnije. Novac koji tokom godina odvajate i uvećavate kroz ovaj vid štednje, po isteku perioda osiguranja biće Vam isplaćen u skladu sa osiguranom sumom.

U isto vreme, tokom čitavog perioda, Vaš život je osiguran.

"

Istovremeno i štedite, i život Vam je osiguran.

"

Uz Classic program mogu se dodatno ugovoriti i Wiener Städtische Best Doctors, Osiguranje od nastupanja težih bolesti, i Osiguranje od nezgode.


Primer za Osiguranje života

Muškarac od 40 godina, ugovor na 20 godina

Mesečna premija

52,5 €

Osigurana suma*

12.724,5  €

Primer za Osiguranje od nastupanja teže bolesti 

Muškarac od 40 godina, ugovor na 20 godina

Mesečna premija

12,63 €

Osigurana suma*

12.724,5 €

Primer za Osiguranje od nezgode

Mesečna premija

10,75 €

Osigurana suma za invaliditet od 100%

44.000 €

Bolnička naknada

30 €

*Navedena osigurana suma biće uvećana za pripisanu dobit

Osiguranje od nastupanja težih bolesti

Uz Classic program može se dodatno zaključiti i Osiguranje od nastupanja težih bolesti.

Ukoliko se dijagnostikuje neka od bolesti pokrivenih ovim osiguranjem*, osiguraniku se isplaćuje osigurana suma kako bi mu se omogućilo neophodno lečenje i pokrili potencijalno veliki troškovi.

Ovo osiguranje pokriva i neophodnu trajnu negu.

Osnovno osiguranje života ovim se ne prekida, već se nastavlja sa istom osiguranom sumom.

*Dopunskim osiguranjem od nastupanja težih bolesti pokrivene su sledeće bolesti: maligni tumori, akutni infarkt miokarda, bajpas – operacija koronarnih arterija, hronično otkazivanje bubrega, transplantacija organa, kvadriplegija, cerebrovaskularni insult-šlog i potpuno slepilo. 

Osiguranje od nezgode

Uz Classic program može se dodatno zaključiti i Osiguranje od nezgode.

Ukoliko se osiguraniku dogodi nezgoda (saobraćajna nezgoda, povreda na radu, padovi...) zbog koje dođe do trajnog invaliditeta, ovo dopunsko osiguranje obezbeđuje isplatu osigurane sume ili dela osigurane sume, u zavisnosti od stepena invaliditeta, kao i naknadu za dane provedene u bolnici.

Wiener Stӓdtische Best Doctors

Dopunsko osiguranje Wiener Stӓdtische Best Doctors je proizvod osiguranja zdravstvene zaštite koja pokriva trošak lečenja težih oboljenja, uključujući putne i smeštajne troškove, do osiguranog iznosa i pojedinačnih limita. Proizvod je određen za specifična, teška oboljenja čije skupo i specijalizovano lečenje nedovoljno pokriva većina planova zdravstvenog osiguranja. Ugovara se na isti period kao i ugovor o osiguranju života. Osigurane su sledeće bolesti i medicinski postupci: tretman kancera, koronarna bajpas hirurgija, zamena srčanog zaliska, donacija organa/transplantacija tkiva i neurohirurgija. Dopunsko osiguranje  Vam obezbeđuje do 1.000.000 € godišnje, a 2.000.000 € za ukupno vreme trajanja osiguranja. Na ovaj način otvorena su Vam vrata najmodernijih i najuspešnijih bolnica širom sveta. Saznajte više  :    http://www.wiener.co.rs/Best-Doctors

 • Osiguranik može biti star od 14 do 65 godina
 • Ugovor se može zaključitina na najmanje 10 godina, a najviše na 25 godina
 • Minimalna premija

  200 €

  za godišnje plaćanje

  110 €

  polugodišnje + doplatak od 2%

  65 €

  kvartalno + doplatak od 3%

  25 €

  mesečno + doplatak od 5%

*Ukoliko se plaćanje premije kod novozaključenih ugovora realizuje putem trajnog naloga kod neke od poslovnih banaka, klijent je oslobođen doplatka za sva ispodgodišnja plaćanja. Takođe, na ovaj način mesečno plaćanje premije znatno je komfornije za ugovarača osiguranja.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate.

Opšti uslovi za osiguranje života

Dopunski uslovi za Classic mešovito osiguranje života

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.